Navigácia

História školy

Nová podstrana

História školy,  zachytená v našich starých kronikách

 

Výpisky z kroniky:

Školský rok 1924 - 1940

 

zo starých záznamov je známe , že v roku 1779 bola otvorená po prvý raz na Piargu škola. Povráva sa, že bola umiestnená v starej škole.

Škola mala 2 učiteľov nemeckých a dvoch učiteľov slovenských. Pôžitky učiteľov jednotlivé boli: týždenne tri zlatky a ročitých osem siah dreva a slobodný byt.

V roku 1787 vznikla druhá škola na chodbe kostola, ktorá nezodpovedala hygienickým požiadavkám

-           1829 bola škola presťahovaná do objektu farnosti , na farskom dvore. V postavenom stavenisku bola jedna izba 1m dlhá a 4m široká , ktorá slúžila na vzdelávanie žiakov. Túto triedu navštevovali deti prvej a druhej triedy

-          v roku 1926 nastáva obdobie hladu a ťažkej chudoby, kedy učiteľský zbor v spolupráci s ČČK zriadili kuchyňu, v ktorej sa varilo pre najchudobnejšie deti. V tomto čase ČCK obdaroval školu 10 pármi topánok, ktoré boli pridelené najchudobnejším deťom.

-          V roku 1933 boli vyčlenené finančné prostriedky na zrekonštruovanie budovy kláštora, v ktorej sa začali vzdelávať dievčatá

-           V tomto roku vyčlenila okresná pečlivosť 1800,- Sk na mliečnu akciu , kedy dostáva 50 detí denne 1/4l mlieka a chlieb. ČČK daroval 3 páre topánok pre najchudobnejšie deti

-          1934 školu zachvátila vysoká úmrtnosť detí, ktoré umierali na zápal pľúc

-          v roku 1934 učit. Zbor hrá divadel. Predstavenie, ktorého výťažok venoval na ošatenie 20 detí

-          v roku 1935 7.3 škola usporiadala besiedku pri príležitosti osláv prezidenta Masarika a jej výťažok bol poukázaný na zorganizovanie výletu pre chudobné deti do  B.Š

-          14.9. 1937 umrel prezident Masarik, v škole sa uskutočnila pietna akcia

-          8.4. 1937 umrel ďalší žiak školy Ján Beneš na záškrt

-          1938/39 – 24.9. vyhlásená mobilizácia

-          6.10. v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska – pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnili oslavy na ktorých sa zúčastnili všetci žiaci

-          2.11 zmluvou z Viedňou došlo k pripojeniu južného Slovenska k Maďarsku

-           v mesiaci december obcou prechádzali Nemci ale neboli tu ubytovaní. Táto skutočnosť ovplyvnila vianočné oslavy v škole, ktoré boli zrušené

-          14.3. vznikol samostatný štát, žiaci školy boli poučení a dostali deň voľna

-          14.4. učitelia skladali prísahu Slovenskému štátu a novému inšpektorovi p. Hrivnákovi

-          13.8. zavítal do svojho rodiska Dr. Vojtech Tuka v sprievode biskupa Buzalku. Pri úrade ho privítali žiaci, potom navštívil svoj rodný dom a pomodlil sa v kostole, kde bol krstený

-          1.9. 1939 po boku nemeckých vojakov Slováci vydobyli územie, ktoré si privlastnilo Poľsko

-          prvé výročie Slovenského samostatného štátu žiaci oslávili fakľovým sprievodom na Piargskej hálni, kde bola zapálená vatra

 

 

Školský rok 1941- 1949

28.9. – 5.10.1941 – Sväté misie. 28.9. zavítali do Piargu p.misionári z Mariánky pri  Bratislave, aby obrodili ľudské duše a napojili ich z čistých prameňov našej katolíckej viery. Prvé dva dni sv. misií boli venované školskej mládeži. Aj žiačky našej školy pristúpili k sv. sviatostiam, tiež účinkovali pri slávnostnej procesii na konci sv.misií.

 

6.10.1941 – behom prázdnin bola prevedená oprava školskej budovy nákladom 8000Ks. Polovicu hradila obec Piarg, polovicu obec Horná Roveň.

 

22.12.1941- Župa Pohronská odhlasovala obnos 17 000Ks na opravu školskej budovy. Vyplatený bol vtedy, keď sa začala práca opravovania.

 

14.5.1942 – najpamätnejší deň – deň prvého svätého prijímania. Učiteľky tunajšej školy sa snažili urobiť tento deň žiačkam čo najpríjemnejším. Pekne vyzdobená miestnosť, dva kruhy srdiečok uprostred s menom každej žiačky, biele stoly a trochu sladkostí zvyšovali dojem dňa po vonkajšej stránke. (foto str.15-17)

 

27.6. – 30.6.1942 – zápis do škôl: I.trieda : 1.-2.ročník: 38 žiakov

                                                                II.trieda: 3.-4.ročník: 35 žiakov

                                                                III.trieda: 5.-7.ročník: 32žiakov

 

Školský rok 1942/43

12.12.1942 – na výzvu obvodného Škôldozorného úradu č.34/42 dali sa do práce aj žiačky našej školy a svojou obetavosťou a skromnou podporou prispeli k zveľadeniu štátnej zbierky „Vojnovej zimnej pomoci“ sumou 81,30 Ks.

 

12.3.1943 – na zákrok Okresného úradu a obvodného lekára bola škola zatvorená od 12.3. – 22.3.1943 pre chytľavé choroby rozšírené medzi žiačkami, zvlášť pre mums.

 

Školský rok 1943/44

 

10.10.1943 – rodičia žiakov sa zhromaždili v II.triede s cieľom založenia Rodičovského združenia.

 

16.12.1943 – navštívil školu p.škôldozorca Jozef Paulovič. Vypočul vyučovanie vo všetkých triedach. S výsledkom výučby a výchovy bol spokojný.

 

Výlet na Sitno.

Zásoby sa už rozbaľujú, veď sa vetrík dnes silnejšie nadúva, načím sa proti nemu posiľniť.

Zrazu sa objavujú nové obzory, široký rozhľad po našom milom krásnom Slovensku. Len škoda, že sa práve tam zjavili "Evy" - skutočne ako v raji. Hnus nás prešiel nad takým vyčíňaním. Či toto je to čisté slovenské pokolenie "cudné devy", ktoré básnik opevuje? Obsadili nám celé temä Sitna.

V spojení je sila, veru skoro nám čln potopila. Chvála Bohu, že sme len na kraji, tu by nás záchranci chytro pochytali.

 

10.1.1944 – počnúc 1.9.1943 boli zavedené na školách nové tvary písanej latinky. V dôsledku toho nariadil Škôldozorný úrad, aby každá učiteľka vypracovala podrobné učebné osnovy písania pre každý ročník.

 

20.6. 1944– zápis na školský rok 1944/45.

I.trieda: 1.-2.roč.: 49 žiakov

II.trieda: 3.-4.roč.: 33 žiakov

III.trieda: 5.-8.ročník: 25 žiakov

 

Školský rok 1944/45

 

16.5.1945 – bývalé Ministerstvo školstva a národnej osvety dňa 29.4. 1942, číslo 65.700/1942-I-A/2 podľa § 3 odst3 zák 308 Zb.z. vydalo zoznam rehoľných ľudových škôl. Našej škole bol priznaný názov Rk. Dievčenská ľudová škola Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta

 

Školský rok 1945/46

 

8.12.1945 – v tento deň navštívil p.inšpektor Čech školu. Bol prítomný na vyučovaní vo všetkých triedach. S výsledkami výchovy a výučby bol čiastočne spokojný.

 

15.3.-18.3.1946 – keďže v týchto dňoch bola prevádzaná vykopávka ruských vojakov, pochovaných blízko našej školy, bolo žiakom udelené „prázdno“.

 

28.-30.6.1946 – zápis

I.trieda: 30

II.trieda: 26

III.trieda: 29

IV.trieda: 29

V.trieda: 41, spolu 155 žiakov

 

Školský rok 1946/47

 

13.9.1946 - p.učiteľka Žuffová bola poverená vedením riaditeľstva Štátnej ľudovej školy v Piargu.

 

27.11.1946 – na škole vypukli chytľavé choroby ako šarlach a osýpky. Školy boli zatvorené na dobu od 27.11.-10.12.1946

 

18.2.-23.2.1947 – zatvorenie školy pre kurivo. Bývalý riaditeľ školy František Markovič školu nechal úplne bez dreva.

 

28.3.-30.6. 1947 – zápis

I.trieda: 36 žiakov

II.trieda: 32 žiakov

III.trieda: 30 žiakov

IV.trieda: 30 žiakov

V.trieda: 32 žiakov, spolu 160 žiakov.

 

Školský rok 1947/48

 

7.3.1948  – prebehla pouličná zbierka na pomoc deťom. Vybralo sa 1186 Kčs. Učiteľský zbor tunajšej školy odviedol 1% platu v celkovej sume 174 Kčs.

 

V dôsledku poslednej školskej reformy začiatkom šk. roka 1953/54 sa aj v našej obci zriadila osemročná stredná škola, poskytujúca základné všeobecné vzdelanie.

 

Rozdelenie tried:

I.trieda: 30 žiakov

II.trieda: 26 žiakov

III.trieda: 28 žiakov

IV.trieda: 26 žiakov

V.trieda: 28 žiakov

VI.trieda: 46 žiakov

VII.trieda: 43 žiakov

VIII.trieda: 22 žiakov

 

Ako opatrenie proti úrazom a neporiadku zaviedol sa dozor na prestávkach, ktorý vykonávali popri príslušnom učiteľovi i žiaci z vyšších ročníkov.

 

V súťaži školského sporenia obdržali žiaci našej školy prvenstvo v okrese medzi osemročými strednými školami. Odmenení boli šachovnicami a švihadlami. Ich úspory boli 24 000 Kčs.

 

Školský rok 1954/55

K výročiu 10 rokov od oslobodenia našej obce ČA robili sa prípravy i na našej škole a to na hodinách vyučovania pripomienkami, slohovými cvičeniami a nakoniec 4.marca veľkou oslavou za účasti celej obce, rady MNV, ktorá mala pri tej príležitosti slávnostné zasadanie.

 

Školský rok 1956/57

 

Dňom 1.septembra 1956 k spokojnosti všetkých učiteľov zvýšil sa základný plat každého učiteľa v priemere od 150 – 300 Kčs mesačne a to na podklade predsedníctva NZ z 19.júla 56 č. 30. Učiteľstvo tunajšej školy prijalo toto opatrenie s rozhodnutím pracovať ešte úspešnejšie pre rozvoj ablaho pracujúceho ľudu.

 

Tohto šk. roka sa zvlášť vydaril nábor žiakov do baníctva, nakoľko sa zo siedmej triedy prihlásilo 6 chlapcov. Títo žiaci pod vedením s.učiteľa Heilera previedli exkurziu do rudných baní v Sirku, kde sa prihlásili k nastúpeniu.

 

Školský rok 1957/58

 

V rámci zvyšovania politickej vyspelosti učiteľov všetci učitelia stranníci i nestranníci, navštevovali pravidelne RSŠ na škole. Celkom sa na tomto školení prebralo 6 tém. Ku každej téme bola prevedená diskusia, v ktorej boli objasnené otázky, ktorým učitelia pri štúdiu menej rozumeli.

 

Školský rok 1958/59

 

Rozdelenie tried:

I.a trieda: 20 žiakov

I.b trieda: 27 žiakov

II.trieda: 27 žiakov

III.trieda: 41 žiakov

IV.trieda: 36 žiakov

V.trieda: 42 žiakov

VI.a trieda: 27 žiakov

VI.b trieda: 28 žiakov

VII.a trieda: 26 žiakov

VII.b trieda: 25 žiakov

VIII. trieda: 39 žiakov

 

Školský rok 1959/60

 

Do učiteľského zboru došli ako noví vyučujúci s. A.Košarníková, s. Lepeňová, s. Kresanová a s. Žiliaková.

6.decembra 1959 nastúpil na školu s. Havel.

 

V priebehu školského roka došlo k dôležitej udalosti v tunajšej obci. V záujme ďalšieho zhospodárenia nášho národného hospodárstva a celoštátnej reorganizácii ľudovej správy a územnej reorganizácie padol na výročnej školskej schôdzi DO KSS v Štiavnických Baniach návrh zo strany občanov, komunistov z Hornej Rovne, na zlúčenie oboch obcí v jednu. Horná Roveň tvorila do toho času predmestie Banskej Štiavnice, hoci od tejto bola vzdialená 3 km, kým od obce Štiavnické Bane ju oddeľuje iba cesta.

Návrh po prerokovaní s ostatnými občanmi sa prerokoval na verejných schôdzach a k slávnostnéme prehláseniu za spojenie oboch obcí došlo 5.marca 1960 vo výročie oslobodenia oboch obcí Sov. Armádou. Obe obce prijali spoločné meno ako obce bohaté na banícku tradíciu, Štiavnické Bane.

 

Úsilie na uskutočnenie prechodu na 9-ročnú dochádzku v ZDŠ bolo medzi rodičmi pochopené správne a pre budúci šk.rok sa 48 žiakov navštevujúcich 8.postupový ročník prihlásilo do 9.ročníka celkom 35 žiakov, hoci sa malo získať 33 žiakov, t.j. 73%.

 

Školský rok 1960/61

 

Na základe opatrenia strany a vlády z apríla poskytli sa žiakom bezplatné učebnice a školské potreby. Toto opatrenie stálo náš štát ročne až 400 miliónov.

V priebehu veľkých prázdnin previedla sa výmena okien na hlavnej budove z južnej strany a východnej strany. Okrem toho sa previedla aj oprava školských lavíc, náter okien, dverí a iné drobné opravy.

 

Školský rok 1961/62

 

Ako noví učitelia prišli s. Mrázová so ZDŠ Podhájka. Do zboru sa vrátil s.Burian, ktorý v uplynulom školskom roku odišiel za vychovávateľa do B.Štiavnice.

 

Na základe rozhodnutia ONV – odboru školstva a kultúy v Žiari nad Hronom došlo počínajúc dňom 1.11.1961 k zlúčeniu 9.ročníka v jednu triedu na základe nízkeho počtu žiakov, čo nedovoľoval plán výkonov.

 

Z celkového počtu 398 žiakov na konci školského roka prepadlo 30 žiakov, 1 žiak mal z chovania známku 2.

 

 

Školský rok 1962/63

 

Začiatkom II. polroka odišiel na vlastnú žiadosť z tunajšej školy s. Burian za riaditeľa ŽD do Žiliny.

Miesto menovaného ustanovil ONV s. Trenčiansku, ktorá bola k nám preložená zo ZDŠ Brehy.

 

Školský rok 1963/64

 

Na základe rozhodnutia OV KSS a ONV – odboru školstva a kultúry v Žiari nad Hronom bol s platnosťou od 1.8. 1964 poverený funkciou okresného školského inšpektora s. J. Kiripolský, zástupca tunajšej školy.

 

Školský rok 1965/66

 

Škola  mal v školskom roku 1965/66 13 tried, do ktorých chodilo celkom 349 žiakov. V priebehu školského roka sa odsťahovalo natrvalo 16 žiakov.

Zo žiakov 9.ročníka sa hlásilo 26 žiakov do rôznych odborných škôl a stredných všeobecno-vzdelávacích škôl. Na odborné školy neboli prijatí 2 žiaci.

 

Školský rok 1968/69

 

Pridelenie tried a triednictva:

I.trieda: 25 žiakov – s. Volková

II.trieda: 21 žiakov – s. Luptáková

III.trieda: 26 žiakov – s. Mrázová

IV.trieda: 25 žiakov – s. Števíková

V.trieda: 29 žiakov – s. Mýttová

VI.a trieda: 25 žiakov – s. Šimko

VI.b trieda: 25 žiakov – s. Madrgoňová

VII.a trieda: 23 žiakov – s. Heringlová

VII.b trieda: 23 žiakov – s.Sláviková

VIII.a trieda: 23 žiakov – s. Čierny

VIII.b trieda:  23 žiakov – s. Tomalová

IX.a trieda: 20 žiakov – s. Bančiaková

IX.b trieda: 20 žiakov – s. Holubová

 

Dňom 1.mája 1969 na základe rozhodnutia MŠ SSR boli všetkým učiteľom zvýšené platy o 100 Kčs mesačne. Takže najnižšia hranica u  nekvalifikovaného učiteľa začiatočníka činila 1 050 Kčs a najvyššia hranica plne kvalifikovaného učiteľa pre 6.-9.ročník až 2 200 Kčs mesačne.

 

Školský rok 1973/74

 

Dňa 4.12 1973 na zasadnutí PR bolo prevedené zástupcami ONV – odboru školstva  s. Rozenbergom, s. Libom a s. Medveďom – okresnými školskými inšpektormi vyhodnotenie hĺbkovej previerky na škole, ktorá trvala od 6.11. Aj na základe písomnej správy y uvedenej previerky, ktorá je uložená v archíve školy vidieť, že celková práca na škole je hodnotená dobre a neboli dané nijaké vážnejšie opatrenia.

V deň 25.výročia založenia PO sa uskutočnilo slávnostné otvorenie izby revolučných tradícií. Jej obsahom boli hlavne dokumenty z odboja proti fašizmu v oblasti Sitna a Bankoštiavnicka. Izbu slávnostným prestrihnutím pásky dal do prevádzky s. Dubovský, zástupca OV KSS. O jej zriadenie sa najviac zaslúžil s. Milan Ernek, zástupca riaditeľa školy.

 

Školský rok 1979/80

 

V dobe od 10. – 17.1. 1980 v rámci sústredenia na Počúvadle prevádzali kondičný tréning futbalisti pražskej Sparty aj v našej telocvični. Podmienky mali dobré, u nás sa im páčilo a zaslali škole z vedenia oddielu aj ďakovný list.

 

V rámci celoštátnej spartakiády mala aj naša škola úlohu nacvičiť 4 skladby. Celkom 70 našich žiakov vystúpilo dňa 18.5. 1980 na obvodnej spartakiáde v Banskej Štiavnici a 26.5.1980 na okresnej spartakiáde v Žiari nad Hronom.

 

Školský rok 1986/87

 

Na škole bolo 8 tried s ročníkmi 1 – 8 a 3 oddielmi ŠD, z toho jedno skrátené na 2 hodiny pre žiakov z obcí obvodu školy. Vyučovali v ňom učitelia 1.-4.ročníka. Vyučovanie sa začínalo  o 7.35 hod. do 12.10 hod. a popoludnie od 15.50 hod do 14.30 hod. Prevádzkových pracovníkov bolo 6. Stálych pracovníkov v ŠJ bolo 5.

 

( Pokračovanie sa pripravuje)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria