Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie CTN
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda P
Prvouka Prv
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sokoliarstvo SOK
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TchV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
výsledky pre 1. ročník VP1
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria